International Police Association a jej ciele

 
International Police Association (IPA) je unikátnou,  celosvetovo najväčšou a najstaršou policajnou mimovládnou organizáciou, ktorá bez rozdielu hodnosti, pohlavia, farby pleti, jazyka alebo náboženstva združuje v 66 krajinách sveta takmer 400 tisíc príslušníkov policajno-bezpečnostných služieb v aktívnej službe, ale aj na dôchodku.
IPA  je  unikátnou  organizáciou  nielen pre rozsah členskej základne  a  dobu svojho fungovania  –  vyše 60 rokov, ale najmä pre svoje poslanie.
 
Hlavnými cieľmi IPA je vytvárať medzi jej členmi putá priateľstva podporovať medzinárodnú spoluprácu.
 
IPA si súčasne kladie za ciel rozvíjať kultúrne vzťahy medzi jej členmi, zvyšovať ich všeobecné vedomosti a výmenu profesijných skúseností, podporovať vzájomnú pomoc členom v sociálnej oblasti a v neposlednom rade, v rámci svojich možností, tiež prispievať k porozumeniu medzi ľuďmi a k udržaniu mieru vo svete.
 
Poslanie IPA príznačne vystihuje esperantské motto tejto organizácie Servo Per Amikeco“, ktoré v preklade znamená „služba prostredníctvom priateľstva“. Toto motto i dnes, rovnako ako v čase založenia IPA, aktivizuje k činnosti členov IPA po celom svete.
 
Svoje poslanie IPA napĺňa rozmanitými medzinárodnými a národnými spoločensko-kultúrnymi, športovými, vzdelávacími a sociálnymi aktivitami organizovanými pre členov IPA národnými sekciami a ich regionálnymi štruktúrami, ktorými je táto organizácia tvorená.
 
IPA sa stotožňuje s princípmi zakotvenými vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv prijatej OSN, ktoré sa vo svojej činnosti usiľuje presadzovať.
 
Aktivity IPA získali široké uznanie medzinárodných organizácií. IPA je mimovládnou organizáciou s konzultatívnym (špeciálnym) štatútom pri Hospodárskej a sociálnej rade Organizácie spojených národov (OSN) a konzultatívnym štatútom pri Rade Európy, Organizácii amerických štátov a Organizácii OSN pre výchovu, vedu a kultúru (UNESCO).
 
Oficiálnu webovú stránku celosvetovej IPA v anglickom jazyku nájdete na www.ipa-iac.org.