Najnovšie oznamy

ČO JE IPA?

Medzinárodná policajná asociácia – International Police Association (IPA)

Nezávislé združenie aktívnych a penzionovaných príslušníkov policajných služieb bez rozdielu hodnosti, pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka a náboženstva. Slúži k vytváraniu priateľských väzieb a k podpore medzinárodnej spolupráce. Zaviazala sa k dodržiavaniu princípov zakotvených vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv a chce podporovať kultúrne vzťahy, všeobecné vedomosti a výmenu odborných skúseností svojich členov ako aj vzájomné poskytovanie pomoci v sociálnej oblasti a v rámci svojich možností prispievať k pokojnému spolunažívaniu národov a k udržiavaniu svetového mieru. Medzinárodná policajná asociácia je otvorená všetkým ženám a mužom každého veku, ktorí sú alebo boli činní v policajnej službe. Každá členská krajina (IPA – sekcia) smie určiť svoje vlastné kritériá prijatia a rozhodnúť, kto bude pokladaný za policajného úradníka pre účely prijatia za člena. Každá sekcia si určuje svoj vlastný členský príspevok.

Slovenská sekcia IPA!

Slovenská sekcia IPA je národnou sekciou International Police Association (IPA), medzinárodnej organizácie, ktorej členovia sú aktívni a penziovaní policajti. Je to najväčšie medzinárodné združenie policajtov….

Slovenská IPA

Slovenská sekcia IPA je národnou sekciou International Police Association (IPA), medzinárodnej organizácie, ktorej členovia sú aktívni a penziovaní policajti. Je to najväčšie medzinárodné združenie policajtov. Nezávislé združenie aktívnych a penzionovaných príslušníkov policajných služieb bez rozdielu hodnosti, pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka a náboženstva. Slúži k vytváraniu priateľských väzieb a k podpore medzinárodnej spolupráce. Zaviazala sa k dodržiavaniu princípov zakotvených vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv a chce podporovať kultúrne vzťahy, všeobecné vedomosti a výmenu odborných skúseností svojich členov ako aj vzájomné poskytovanie pomoci v sociálnej oblasti a v rámci svojich možností prispievať k pokojnému spolunažívaniu národov a k udržiavaniu svetového mieru.

Čítaj Viac

Aké ciele má IPA?

Podporovať priateľské vzťahy a vzájomnú pomoc medzi policajnými úradníkmi, napomáhať a podporovať výmenu skúseností v policajnej oblasti a prispievať tak k uľahčeniu medzinárodnej policajnej spolupráce, svojou spoluprácou s verejnosťou ovplyvňovať obraz a predstavy o polícii a tak pozitívne pôsobiť na vzťahy medzi občanmi a políciou, študijnými cestami a stretnutiami rozširovať znalosti svojich členov a pochopenie pre problémy druhých, v rámci svojich možností pomáhať v sociálnej oblasti, napomáhať vzájomnej tolerancii a prispievať k porozumeniu medzi národmi a udržaniu mieru.

Čítaj Viac

Čo ponúka IPA?

Formou seminárov široký vzdelávací program realizovaný v informačnom a a vzdelávacom centre na zámku v Gimborne, regionálne, národné a medzinárodné vzdelávacie stretnutia na všetkých piatych kontinentoch, štipendiá v cudzine pre doplnenie ďalšieho odborného vzdelania, policajné štúdium a vzdelávacie cesty do ďalekých krajín, každoročné medzinárodné stretnutie mládeže, pre mladých členov organizácie IPA a pre synov a dcéry členov IPA, týždne priateľstva, športové súťaž a podobne.

Čítaj Viac