Uzavretie memoranda o spolupráci

Dňa 3. apríla 2019 nadobudlo  účinnosť Memorandum o spolupráci medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a International Police Association (IPA) – Slovenskou sekciou, podpísané Ing. Denisou Sakovou, PhD. – ministerkou vnútra Slovenskej republiky a Ing. Jánom Kovalčikom – prezidentom Slovenskej sekcie IPA. 

Cieľom memoranda je vymedziť všeobecný rámec spolupráce medzi zmluvnými stranami     v oblasti rozvíjania vzdelávacích, sociálnych, kultúrnych, športových a spoločensky prospešných aktivít. Účelom memoranda je vymedziť spôsoby a okruh činností, ktoré sa Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a Slovenská sekcia IPA na dobrovoľnej báze zaviazali poskytovať príslušníkom Policajného zboru na účely výmeny informácií, upevňovania fyzickej zdatnosti, vzdelávania a šírenia dobrého mena Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Policajného zboru.

Úplné znenie Memoranda o spolupráci medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a International Police Association (IPA) – Slovenskou sekciou je publikované vo Vestníku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo 72/2019 pod registratúrnym číslom            PPZ-KA40-2018/021793-005.