Výkonné prezídium rozhodlo o zrušení rozhodnutia č.2/2012 zo dňa 1. apríla 2012, ktorým sa stanovujú povinnosti územných úradovní pri objednávaní členských preukazov.

Naďalej platí, že územné úradovne sú povinné zaslať generálnemu sekretárovi zoznam (vo formáte Excel) členov pre ktorých žiada vyrobiť členské preukazy na nasledujúci kalendárny rok do 10. októbra kalendárneho roka.

Neodobraté členské preukazy  sú územné úradovne povinné vrátiť generálnemu sekretárovi a nebude sa za to účtovať žiadna sankcia.

Výkonné prezídium

Slovenskej sekcie IPA