Medzinárodná policajná asociácia – International Police Association (IPA) je:

Nezávislé združenie aktívnych a penzionovaných príslušníkov policajných služieb bez rozdielu hodnosti, pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka a náboženstva. Slúži k vytváraniu priateľských väzieb a k podpore medzinárodnej spolupráce. Zaviazala sa k dodržiavaniu princípov zakotvených vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv a chce podporovať kultúrne vzťahy, všeobecné vedomosti a výmenu odborných skúseností svojich členov ako aj vzájomné poskytovanie pomoci v sociálnej oblasti a v rámci svojich možností prispievať k pokojnému spolunažívaniu národov a k udržiavaniu svetového mieru. Medzinárodná policajná asociácia je otvorená všetkým ženám a mužom každého veku, ktorí sú alebo boli činní v policajnej službe. Každá členská krajina (IPA – sekcia) smie určiť svoje vlastné kritériá prijatia a rozhodnúť, kto bude pokladaný za policajného úradníka pre účely prijatia za člena. Každá sekcia si určuje svoj vlastný členský príspevok.

 

Ďalšie informácie o Medzinárodnej policajnej asociácii:

nezisková organizácia, politicky a odborne nezávislá, mimovládna organizácia s poradným štatútom v hospodárskej a sociálnej rade OSN, Rade Európy a tiež v Organizácii amerických štátov, najväčšie medzinárodné združenie policajných úradníkov s počtom členov viac ako 400 000 v 66 krajinách sveta, otvorená pre policajtov každého štátu, ktorý umožní medzinárodné kontakty výmenou skúseností medzi príslušníkmi polície.

 

ZAKLADATEĽ IPA Arthur Troop (1914-2000)

troop

 

Vďaka prianiu Arthura Troopa, anglického seržanta Lincolnshireskej polície, vznikla v roku 1950 medzinárodná sieť priateľstva a spolupráce medzi policajnými úradníkmi. IPA bola založená dňa 1. januára 1950 pod hlavným mottom v esperante „Servo per Amikeco“ – „Slúžiť cez priateľstvo“ a Arthur Troop sa stal prvým generálnym sekretárom Britskej sekcie. Jeho idea asociácie s rozvojom sociálnych, kultúrnych a profesných vzťahov medzi jej členmi bez rozdielu hodnosti, pohlavia,farby pleti, jazyka alebo náboženstva, sa stala realitou. Za pomoci niekoľkých priekopníkov neúnavne pracoval na tom, aby podporil zakladanie ďalších národných sekcií. Následne sa začali zakladať sekcie na celom svete. Arthur Troop bol obyčajný britský policajný úradník poháňaný mimoriadnym snom. Myšlienky Arthura Troopa zostali dodnes hybnou silou IPA.