Medzinárodná policajná asociácia – International Police Association (IPA) chce:

Podporovať priateľské vzťahy a vzájomnú pomoc medzi policajnými úradníkmi, napomáhať a podporovať výmenu skúseností v policajnej oblasti a prispievať tak k uľahčeniu medzinárodnej policajnej spolupráce, svojou spoluprácou s verejnosťou ovplyvňovať obraz a predstavy o polícii a tak pozitívne pôsobiť na vzťahy medzi občanmi a políciou, študijnými cestami a stretnutiami rozširovať znalosti svojich členov a pochopenie pre problémy druhých, v rámci svojich možností pomáhať v sociálnej oblasti, napomáhať vzájomnej tolerancii a prispievať k porozumeniu medzi národmi a udržaniu mieru.

Medzinárodná policajná asociácia (IPA) sa zaviazala k dodržiavaniu princípov Všeobecnej deklarácii ľudských práv a uznáva, že žiadny spôsob mučenia nie je zlučiteľný s týmito princípmi. K jej cieľom patrí budovanie kultúrnych vzťahov medzi jej členmi, rozširovanie všeobecných vedomostí jej členov ako aj výmena pracovných skúseností. Okrem toho sa Medzinárodná policajná asociácia snaží o podporu vzájomného poskytovania pomoci v sociálnej oblasti a chcela by v rámci svojich možností prispievať k pokojnému spolunažívaniu národov a k udržiavaniu svetového mieru.