Čo IPA ponúka?

Formou seminárov široký vzdelávací program realizovaný v informačnom a a vzdelávacom centre na zámku v Gimborne, regionálne, národné a medzinárodné vzdelávacie stretnutia na všetkých piatych kontinentoch, štipendiá v cudzine pre doplnenie ďalšieho odborného vzdelania, policajné štúdium a vzdelávacie cesty do ďalekých krajín, každoročné medzinárodné stretnutie mládeže, pre mladých členov organizácie IPA a pre synov a dcéry členov IPA, týždne priateľstva, športové súťaže a jubileá so sociálnym a kultúrnym pozadím k podpore medzinárodných stretnutí medzi členmi, medzinárodné programy výmeny mládeže, jedinečná príležitosť pre nové skúsenosti v oblasti vzdelávania a kultúry, cenovo výhodné rekreačné pobyty v domoch IPA doma aj v zahraničí, možnosti poznávania policajných zariadení doma a v zahraničí a výmenu skúseností s kolegami bez rozdielu v národnosti, hodnosti a služobného zaradenia.

Aké ciele má IPA?

Medzinárodná policajná asociácia – International Police Association (IPA) chce:

Podporovať priateľské vzťahy a vzájomnú pomoc medzi policajnými úradníkmi, napomáhať a podporovať výmenu skúseností v policajnej oblasti a prispievať tak k uľahčeniu medzinárodnej policajnej spolupráce, svojou spoluprácou s verejnosťou ovplyvňovať obraz a predstavy o polícii a tak pozitívne pôsobiť na vzťahy medzi občanmi a políciou, študijnými cestami a stretnutiami rozširovať znalosti svojich členov a pochopenie pre problémy druhých, v rámci svojich možností pomáhať v sociálnej oblasti, napomáhať vzájomnej tolerancii a prispievať k porozumeniu medzi národmi a udržaniu mieru.

Medzinárodná policajná asociácia (IPA) sa zaviazala k dodržiavaniu princípov Všeobecnej deklarácii ľudských práv a uznáva, že žiadny spôsob mučenia nie je zlučiteľný s týmito princípmi. K jej cieľom patrí budovanie kultúrnych vzťahov medzi jej členmi, rozširovanie všeobecných vedomostí jej členov ako aj výmena pracovných skúseností. Okrem toho sa Medzinárodná policajná asociácia snaží o podporu vzájomného poskytovania pomoci v sociálnej oblasti a chcela by v rámci svojich možností prispievať k pokojnému spolunažívaniu národov a k udržiavaniu svetového mieru.

Čo je IPA?

Medzinárodná policajná asociácia – International Police Association (IPA) je:

Nezávislé združenie aktívnych a penzionovaných príslušníkov policajných služieb bez rozdielu hodnosti, pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka a náboženstva. Slúži k vytváraniu priateľských väzieb a k podpore medzinárodnej spolupráce. Zaviazala sa k dodržiavaniu princípov zakotvených vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv a chce podporovať kultúrne vzťahy, všeobecné vedomosti a výmenu odborných skúseností svojich členov ako aj vzájomné poskytovanie pomoci v sociálnej oblasti a v rámci svojich možností prispievať k pokojnému spolunažívaniu národov a k udržiavaniu svetového mieru. Medzinárodná policajná asociácia je otvorená všetkým ženám a mužom každého veku, ktorí sú alebo boli činní v policajnej službe. Každá členská krajina (IPA – sekcia) smie určiť svoje vlastné kritériá prijatia a rozhodnúť, kto bude pokladaný za policajného úradníka pre účely prijatia za člena. Každá sekcia si určuje svoj vlastný členský príspevok.

 

Ďalšie informácie o Medzinárodnej policajnej asociácii:

nezisková organizácia, politicky a odborne nezávislá, mimovládna organizácia s poradným štatútom v hospodárskej a sociálnej rade OSN, Rade Európy a tiež v Organizácii amerických štátov, najväčšie medzinárodné združenie policajných úradníkov s počtom členov viac ako 400 000 v 66 krajinách sveta, otvorená pre policajtov každého štátu, ktorý umožní medzinárodné kontakty výmenou skúseností medzi príslušníkmi polície.

 

ZAKLADATEĽ IPA Arthur Troop (1914-2000)

troop

 

Vďaka prianiu Arthura Troopa, anglického seržanta Lincolnshireskej polície, vznikla v roku 1950 medzinárodná sieť priateľstva a spolupráce medzi policajnými úradníkmi. IPA bola založená dňa 1. januára 1950 pod hlavným mottom v esperante „Servo per Amikeco“ – „Slúžiť cez priateľstvo“ a Arthur Troop sa stal prvým generálnym sekretárom Britskej sekcie. Jeho idea asociácie s rozvojom sociálnych, kultúrnych a profesných vzťahov medzi jej členmi bez rozdielu hodnosti, pohlavia,farby pleti, jazyka alebo náboženstva, sa stala realitou. Za pomoci niekoľkých priekopníkov neúnavne pracoval na tom, aby podporil zakladanie ďalších národných sekcií. Následne sa začali zakladať sekcie na celom svete. Arthur Troop bol obyčajný britský policajný úradník poháňaný mimoriadnym snom. Myšlienky Arthura Troopa zostali dodnes hybnou silou IPA.