Informácia o účasti na 62. Svetovom kongrese IPA v bulharskej Albene

V dňoch 19. až 24. septembra 2017 sa v bulharskom letovisku Albena konal 62. Svetový kongres IPA, na ktorom sa zúčastnilo 64 národných sekcií IPA. Slovenskú sekciu IPA som zastupoval ako delegát. Svetového kongresu sa ako pozorovateľky zúčastnili  pokladníčka Výkonného prezídia Slovenskej sekcie IPA Mimi  Štefanko Miňo a jej asistentka Božena Čambáliková. Dňa 18. septembra 2017 som sa vlakom presunul do Bratislavy, odkiaľ sme všetci traja spoločne cestovali autom do Viedne. Letecky sme sa dopravili do bulharskej Varny, kde nás už čakali autobusy, ktoré nás previezli do miesta konania Svetového kongresu IPA. Po ubytovaní sme sa krátkou prechádzkou zoznámili s prostredím Albeny a večer nás čakala uvítacia večera s krátkym kultúrnym programom, na ktorom sme sa pozdravili s účastníkmi kongresu. Ráno po raňajkách sa konal otvárací ceremoniál Svetového kongresu IPA v priestoroch hotela Paradise Blue, ktorý sa stal po celú dobu kongresu našim novým domovom. Rokovanie Svetového kongresu IPA prebiehalo každý deň od 08.30 h do 18.30 h s dvoma polhodinovými prestávkami na kávu a hodinovou obedňajšou prestávkou. Večer sme trávili komunikáciou s priateľmi, delegátmi, pozorovateľmi a hosťami kongresu.

Samotný kongres začal prezentáciou správ jednotlivých členov vedenia IPA. Boli prezentované správy prezidenta, sekretára, asistenta sekretára, komisií /ERC, IPC, ISCC/, administratívneho centra, pokladníka a audítora za uplynulé obdobie. Tiež bola podaná správa IBZ Gimborn.Všetky správy boli predložené a tiež prijaté. 

V ďalšej časti bola predstavená pripravovaná kniha o IPA, kde boli jednotlivé národné sekcie požiadané o zaslanie prezentácie svojej krajiny do konca novembra 2017. 

Ďalej boli na kongrese odprezentované niektoré podujatia organizované národnými sekciami IPA. Schvaľovali sa navrhované podujatia, ktoré budú organizované v roku 2018. Jednou z hlavných akcií v roku 2018 budú  1. svetové hry IPA,  ktoré sa uskutočnia v dňoch 11. až 17. mája 2018 sa v portugalskom Lisabone, na ktoré boli jednotlivé národné sekcie IPA pozvané. Súťažiť sa bude vo volejbale, basketbale futsale, streľbe a behu. Pozvánka a bližšie informácie o nich sú zverejnené na svetovej stránke IPA.

Tiež boli ocenení členovia jednotlivých komisií za odvedenú prácu za uplynulé obdobie. Boli ocenené web stránky jednotlivých národných sekcií a boli vyhodnotení účastníci rôznych súťaží vyhlásených IPA (krátke príbehy, foto a pod). Medzi ocenenými bol aj Peter Vígh, ktorému bolo udelené osvedčenie IEB za zásluhy o rozvoj IPA a vynikajúce služby v prospech IPA. 

Slovenská sekcia IPA v spolupráci Českou sekciou IPA sa ponúkla zorganizovať v roku 2020 spoločné stretnutie mládeže, ktoré by sa odohrávalo týždeň v Českej republike a týždeň na Slovensku. Tento návrh sa stretol s kladným ohlasom IEB, nakoľko doposiaľ sa nepodarilo zorganizovať stretnutie, na ktorom by participovali dve národné sekcie IPA.

Na záver v sobotu 24. septembra 2017 Bulharská sekcia IPA ako organizátor pripravila poznávací zájazd, počas ktorého boli účastníkom kongresu predstavené niektoré miestne pamiatky v okolí Nesebaru, večer sa potom konala gala večera, kde okrem bohatého kultúrneho programu a večere vedenie IEB jednotlivým členom slávnostne odovzdávalo ocenenia. Medzi ocenenými bola aj naša sekcia. Prebral som vyššie spomenuté ocenenie Petra Vígha a ocenenie našej národnej sekcie IPA, ktorá získala plaketu za            1. miesto na svete za úspešnú organizáciu športových podujatí v roku 2016.

Podľa zvyku odovzdávania vlajky IPA sekcii organizujúcej nasledujúci svetový kongres bola odovzdaná vlajka IPA sekcii Holandsko. Taktiež medzinárodný prezident IPA poďakoval organizátorovi IPA Bulharsko za vynaložené úsilie a odovzdal ďakovné listy činovníkom kongresu. Taktiež aj my sme odovzdali Bulharskej sekcii IPA pamätnú plaketu a ostatným účastníkom drobné upomienkové predmety.

Podrobnejšie informácie sa nachádzajú v správe zo zasadnutia kongresu vydanej IAC.  

Spracoval: Ing. Ján Kovalčik – prezident Slovenskej sekcie IPA

Oznam generálneho sekretára

Vážené vedenia územných úradovní,
dovolím si Vás požiadať o zasielanie prihlášky nového člena na prijatie alebo znovuprijatie už na novom tlačive ktoré si môžete stiahnuť tu.
K úprave prihlášky došlo z dôvodu zosúladenia tlačiva prihlášky s ods. 5,7 čl. 14 a ods. 4 čl. 17 Stanov International Police Association (IPA) – Slovenská sekcia v znení zmien a doplnkov schválených Národným kongresom, ktorý sa konal 4 a 5 novembra 2016.

Miloslav Ivica generálny sekretár