Československý IPA pochod Milošová 2022

International Police Association Územná úradovňa Čadca spoločne s Územní skupinou IPA č. 206 Hranice, ČR, organizovala dňa 22.10.2022 piaty ročník Československého IPA pochodu Milošová 2022. Registrovalo sa 275 účastníkov z deviatich krajín a to: Slovenska, Česka, Poľska, Litvy, Luxemburska, Kazachstanu, Maďarska, Lotyšska, Rakúska a Nemecka.

Popri veľkému úsiliu a nasadeniu nášho člena Michala Petráka – hlavného organizátora zo Slovenskej strany, nám, popri sponzorom, veľmi pomohol finančný príspevok vo výške     500 €, schválený a poskytnutý International Police Association (IPA) Slovenská sekcia, za čo vyslovujem úprimné poďakovanie. Organizáciu a zabezpečenie pochodu sa nám podarilo úspešne zvládnuť, o čom svedčia aj pozitívne ohlasy a očakávania účasti na pochode 2023.

Tiež vyslovujem úprimné poďakovanie riaditeľke pochodu Ing. Nikolke Petrákovej, riaditeľke základnej školy Milošová PhDr. Miroslave Habčákovej Samsonovej za poskytnutie priestorov základnej školy, Občianskemu združeniu Športové a kultúrne centrum Milošová   za poskytnutie plochy ihriska a priľahlých budov, poďakovanie patrí aj všetkým účastným členom Územnej úradovne Čadca, Územní skupiny IPA č. 206 Hranice, ČR i rodinným príslušníkom, ktorí nám pomohli pochod zabezpečiť či už vo forme občerstvenia, stravovania, organizovania dopravy, registrácie a iných činností, nevyhnutne spojených s pochodom.

Miroslav Jurčík

vedúci

Územnej úradovne Čadca Slovenskej sekcie IPA

Územná úradovňa ŽP Žilina v Taliansku

Po odloženom zájazde kvôli Covidu sme sa tohto roku vybrali na poznávací zájazd do Talianska. Zúčastnilo sa ho 45 členov a rodinných príslušníkov. Navštívili sme historické miesta v Boloni, Ríme a nemohli sme samozrejme obísť Vatikán. Pri tejto príležitosti sme sa stretli aj z členmi IPA Bolona.

65. Svetový kongres IPA

V dňoch 4. až 9. októbra 2022 sa v španielskom letovisku Lloret de Mar konal 65.
Svetový kongres IPA za účasti 64 národných sekcií. Slovenskú sekciu IPA zastupovali ako
delegát Ing. Ján Ignaták, ako pozorovatelia Peter Dulín a Mgr. Richard Kadnár. Ako hostia sa
Svetového kongresu zúčastnili Ing. Daniela Šmotláková a PHDr. Otto Múčka. Teší nás aj
účasť členov Územnej úradovne Bratislava 2 a Poprad.


Na otváracom ceremoniáli Svetového kongresu IPA v priestoroch hotela EVENIA
zazneli príhovory prezidenta IEB Pierra-Martina Moulina, prezidenta Španielskej sekcia IPA
Antonio J. Gómez Montejana s aktom udeľovania ocenení a bohatým kultúrnym programom.
Samotné rokovanie Svetového kongresu prebiehalo každý deň podľa schváleného programu
od rána až do neskorého popoludnia. Zo strany IEB boli odprezentované správy jednotlivých
členov vedenia IEB za uplynulé obdobie a tiež bola predložená správa IBZ Gimborn. Všetky
správy boli prijaté.
Ďalšími bodmi rokovaní bolo udelenie stáleho členstva Albánsku, k čomu Albánskej
sekcii srdečne gratulujeme. Tiež bolo schválené používanie jedného jazyka v komunikácii a
dokumentácii – angličtiny. Zaviedol sa aj proces online kongresu v prípadoch pandémie a
pod. Diskutovanou časťou bolo aj premenovanie Komisie pre vonkajšie vztahy (ERC) na
Komisiu pre medzinárodné vzťahy (IRC). Cieľom tejto zmeny je priblížiť celosvetové dianie
jednotlivým národným sekciám. IEB taktiež navrhlo vytvorenie pozície právneho poradcu
v rámci svetového výboru.
Nemecká sekcia predložila návrh revidovaného loga IPA, ktorý zohľadňuje nové
ponímanie celosvetovej pôsobnosti IPA. Návrh bol prijatý, pričom staré logo sa môže
používať v prechodnom období do roku 2027.
Najväčšie vášne priniesla diskusia o spoločnom návrhu Holandska, Belgicka a Ukrajiny
na vylúčenie Ruskej sekcie. Najviac vyzdvihovaným faktom v príspevkoch bolo nepolitické
zameranie IPA. Hlasovaním sa rozhodlo, že Ruská sekcia nebude vylúčená zo štruktúr IPA a
bolo jej dočasne pozastavené členstvo. Medzi ďalšie body prijaté kongresom patrilo
– uskutočnenie Svetového kongresu 2025 v Poľsku (Varšava),
– usporiadanie Seminára mladých policajných dôstojníkov (YPOS) v roku 2026 v Nemecku.
Po úspechoch na svetových hrách IPA v Čiernej Hore nás potešila informácia, že tie
nasledujúce v roku 2024 nebudú v Brazílii, ale bola schválená kandidatúra Rumunskej sekcie
a v roku 2026 sa uskutočnia v Poľskej Wroclawi.
Na záver kongresu bola slávnostne odovzdaná vlajka IPA Gréckej sekcii, ktorá
organizuje nasledujúci svetový kongres. Rumunská sekcia si prevzala vlajka IPA Games
Prezident IEB Pierra-Martin Moulin poďakoval organizátorovi Španielsko sekcie za
vynaložené úsilie a dobre odvedenú prácu a odovzdal ďakovné listy. Poďakovanie prišlo aj zo
strany našej národnej sekcie a prezidentovi Španielskej sekcie bola odovzdaná pamätná
plaketa.
Podrobnejšie informácie sa nachádzajú v správe zo zasadnutia kongresu vydanej IAC.
Servo per Amikeco
Prezident Slovenskej sekcia IPA Ing. Ján Ignaták
2- viceprezident Slovenskej sekcia IPA Peter Dulín
Pokladník Slovenskej sekcia IPA Mgr. Richard Kadnár