65. Svetový kongres IPA

V dňoch 4. až 9. októbra 2022 sa v španielskom letovisku Lloret de Mar konal 65.
Svetový kongres IPA za účasti 64 národných sekcií. Slovenskú sekciu IPA zastupovali ako
delegát Ing. Ján Ignaták, ako pozorovatelia Peter Dulín a Mgr. Richard Kadnár. Ako hostia sa
Svetového kongresu zúčastnili Ing. Daniela Šmotláková a PHDr. Otto Múčka. Teší nás aj
účasť členov Územnej úradovne Bratislava 2 a Poprad.


Na otváracom ceremoniáli Svetového kongresu IPA v priestoroch hotela EVENIA
zazneli príhovory prezidenta IEB Pierra-Martina Moulina, prezidenta Španielskej sekcia IPA
Antonio J. Gómez Montejana s aktom udeľovania ocenení a bohatým kultúrnym programom.
Samotné rokovanie Svetového kongresu prebiehalo každý deň podľa schváleného programu
od rána až do neskorého popoludnia. Zo strany IEB boli odprezentované správy jednotlivých
členov vedenia IEB za uplynulé obdobie a tiež bola predložená správa IBZ Gimborn. Všetky
správy boli prijaté.
Ďalšími bodmi rokovaní bolo udelenie stáleho členstva Albánsku, k čomu Albánskej
sekcii srdečne gratulujeme. Tiež bolo schválené používanie jedného jazyka v komunikácii a
dokumentácii – angličtiny. Zaviedol sa aj proces online kongresu v prípadoch pandémie a
pod. Diskutovanou časťou bolo aj premenovanie Komisie pre vonkajšie vztahy (ERC) na
Komisiu pre medzinárodné vzťahy (IRC). Cieľom tejto zmeny je priblížiť celosvetové dianie
jednotlivým národným sekciám. IEB taktiež navrhlo vytvorenie pozície právneho poradcu
v rámci svetového výboru.
Nemecká sekcia predložila návrh revidovaného loga IPA, ktorý zohľadňuje nové
ponímanie celosvetovej pôsobnosti IPA. Návrh bol prijatý, pričom staré logo sa môže
používať v prechodnom období do roku 2027.
Najväčšie vášne priniesla diskusia o spoločnom návrhu Holandska, Belgicka a Ukrajiny
na vylúčenie Ruskej sekcie. Najviac vyzdvihovaným faktom v príspevkoch bolo nepolitické
zameranie IPA. Hlasovaním sa rozhodlo, že Ruská sekcia nebude vylúčená zo štruktúr IPA a
bolo jej dočasne pozastavené členstvo. Medzi ďalšie body prijaté kongresom patrilo
– uskutočnenie Svetového kongresu 2025 v Poľsku (Varšava),
– usporiadanie Seminára mladých policajných dôstojníkov (YPOS) v roku 2026 v Nemecku.
Po úspechoch na svetových hrách IPA v Čiernej Hore nás potešila informácia, že tie
nasledujúce v roku 2024 nebudú v Brazílii, ale bola schválená kandidatúra Rumunskej sekcie
a v roku 2026 sa uskutočnia v Poľskej Wroclawi.
Na záver kongresu bola slávnostne odovzdaná vlajka IPA Gréckej sekcii, ktorá
organizuje nasledujúci svetový kongres. Rumunská sekcia si prevzala vlajka IPA Games
Prezident IEB Pierra-Martin Moulin poďakoval organizátorovi Španielsko sekcie za
vynaložené úsilie a dobre odvedenú prácu a odovzdal ďakovné listy. Poďakovanie prišlo aj zo
strany našej národnej sekcie a prezidentovi Španielskej sekcie bola odovzdaná pamätná
plaketa.
Podrobnejšie informácie sa nachádzajú v správe zo zasadnutia kongresu vydanej IAC.
Servo per Amikeco
Prezident Slovenskej sekcia IPA Ing. Ján Ignaták
2- viceprezident Slovenskej sekcia IPA Peter Dulín
Pokladník Slovenskej sekcia IPA Mgr. Richard Kadnár

30. Výročie Poľskej sekcie IPA

V dňoch 21.-22.10.2022 sme mali tú česť sa na pozvanie Prezidenta Poľskej sekcie IPA Piotra
Wójcika zúčastniť osláv 30. Výročia Poľskej sekcie IPA.

Neďaleko historickej Poznane smemali možnosť spolu s delegáciami Čiernej hory, Rumunska, Litvy, Írska, Veľkej Británie,
Grécka, Švédska a Rakúska za účasti pani generálnej sekretárky IEB Mrs. May-Britt V. R.
Ronnebro v mene všetkých členov Slovenskej sekcie IPA popriať Poľskej sekcii len to
najlepšie a zagratulovať ku množstvu dobrej odvedenej práce, výsledkom ktorej bude 66.
Svetový kongres vo Wroclavi v roku 2025 a usporiadanie IPA GAMES v roku 2026. V
sobotu sme sa po oficiálnej časti zúčastnili Konferencie o probléme migrácie, ktorú
organizovala Straż Graniczna.


Sme radi, že nás s Poľskou sekciou IPA nespájajú len geografické hranice, ale najmä
priateľstvá a preto nám dovoľte záverom ešte raz všetkým členom Poľskej sekcie popriať
Wszystkiego najlepszego i 100 lat…
Viceprezident SS IPA Peter Dulin
Pokladník SS IPA Mgr. Richard Kadnár