Zrušenie rozhodnutia č2/2012 zo dňa 1.apríla 2012

Výkonné prezídium rozhodlo o zrušení rozhodnutia č.2/2012 zo dňa 1. apríla 2012, ktorým sa stanovujú povinnosti územných úradovní pri objednávaní členských preukazov.

Naďalej platí, že územné úradovne sú povinné zaslať generálnemu sekretárovi zoznam (vo formáte Excel) členov pre ktorých žiada vyrobiť členské preukazy na nasledujúci kalendárny rok do 10. októbra kalendárneho roka.

Neodobraté členské preukazy  sú územné úradovne povinné vrátiť generálnemu sekretárovi a nebude sa za to účtovať žiadna sankcia.

Výkonné prezídium

Slovenskej sekcie IPA

Podvodné maily !!!!!!!!

V poslednej dobe meno našej organizácii bolo zneužité na vymáhanie platieb poplatkov na uvoľnenie výhernej ATM karty. Prosíme všetkých, ktorý takýto mail v mene Slovenskej sekcie iPA dostali,  aby tieto podvodné maily ignorovali a neplatili žiadne poplatky.  Slovenská sekcia IPA nemá nič spoločné s autormi týchto mailov.

Výkonné prezídium Slovenskej sekcie IPA

UZAVRETIE MEMORANDA MEDZI MV SR A IPA SLOVENSKÁ SEKCIA

Uzavretie memoranda o spolupráci

Dňa 3. apríla 2019 nadobudlo  účinnosť Memorandum o spolupráci medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a International Police Association (IPA) – Slovenskou sekciou, podpísané Ing. Denisou Sakovou, PhD. – ministerkou vnútra Slovenskej republiky a Ing. Jánom Kovalčikom – prezidentom Slovenskej sekcie IPA. 

Cieľom memoranda je vymedziť všeobecný rámec spolupráce medzi zmluvnými stranami     v oblasti rozvíjania vzdelávacích, sociálnych, kultúrnych, športových a spoločensky prospešných aktivít. Účelom memoranda je vymedziť spôsoby a okruh činností, ktoré sa Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a Slovenská sekcia IPA na dobrovoľnej báze zaviazali poskytovať príslušníkom Policajného zboru na účely výmeny informácií, upevňovania fyzickej zdatnosti, vzdelávania a šírenia dobrého mena Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Policajného zboru.

Úplné znenie Memoranda o spolupráci medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a International Police Association (IPA) – Slovenskou sekciou je publikované vo Vestníku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo 72/2019 pod registratúrnym číslom            PPZ-KA40-2018/021793-005.