Podvodné maily !!!!!!!!

V poslednej dobe meno našej organizácii bolo zneužité na vymáhanie platieb poplatkov na uvoľnenie výhernej ATM karty. Prosíme všetkých, ktorý takýto mail v mene Slovenskej sekcie iPA dostali,  aby tieto podvodné maily ignorovali a neplatili žiadne poplatky.  Slovenská sekcia IPA nemá nič spoločné s autormi týchto mailov.

Výkonné prezídium Slovenskej sekcie IPA

Národný kongres 2020

Vážení vedúci územných úradovní,

vážení členovia Výkonného prezídia,

vážení členovia Revíznej komisie,

 

 

v zmysle čl. 10 ods. 5 Stanov Slovenskej sekcie IPA zvolávam zasadnutie Národného kongresu Slovenskej sekcie IPA, ktoré sa uskutoční dňa 31. októbra 2020 od 09.00 hod. v priestoroch:

 

HOTEL SOREA Regia Bratislava Kráľovské údolie 6,

811 02  Bratislava I

 

Prezentácia delegátov a ďalších účastníkov zasadnutia Národného kongresu Slovenskej sekcie IPA bude prebiehať dňa 31. októbra 2020 v čase od 08:00 do 08:45 h. v mieste konania zasadnutia.

Svoje návrhy do programu rokovania Národného kongresu Slovenskej sekcie IPA, ako aj podkladové materiály pre rokovanie, môžete v súlade s čl. 4 ods. 3 Rokovacieho poriadku Slovenskej sekcie IPA zaslať v elektronickej forme na elektronickú adresu Slovenskej sekcie IPA, najneskôr však 30 dní pred termínom konania zasadnutia Národného kongresu. Návrhy musia obsahovať odôvodnenie a formuláciu návrhu uznesenia alebo rozhodnutia, ak sa má k bodu programu prijať.

Predbežný návrh programu rokovania s podkladovými materiálmi pre rokovanie Národného kongresu Slovenskej sekcie IPA Vám bude zaslaný v termíne podľa čl. 4 ods. 7 Rokovacieho poriadku Slovenskej sekcie IPA.

V prílohe nájdete formulár na registráciu na zasadnutie Národného kongresu Slovenskej sekcie IPA, ktorý je potrebné zaslať v elektronickej forme na adresu Slovenskej sekcie IPA – ipa.sectionslovakia@gmail.com, v termíne uvedenom na registračnom formulári!!!

Zároveň vyhlasujem v zmysle čl. 10 ods. 1 písm. b) Stanov Slovenskej sekcie IPA a čl. 1 ods. 2 Volebného poriadku Slovenskej sekcie IPA voľby Výkonného prezídia Slovenskej sekcie IPA.

Voľby Výkonného prezídia Slovenskej sekcie IPA sa budú konať počas zasadnutia Národného kongresu Slovenskej sekcie IPA, ktorý sa uskutoční dňa 31. októbra 2020 od 09:00 h v Bratislave.

V súvislosti s vyššie uvedeným Vás vyzývam, aby ste podľa čl. 3 ods. 2 Volebného poriadku Slovenskej sekcie IPA svoje návrhy na kandidátov predložili v písomnej (listinnej) alebo elektronickej forme generálnemu sekretárovi Slovenskej sekcie IPA.

Návrh kandidáta musí obsahovať meno a priezvisko kandidáta, funkciu, na ktorú je kandidát navrhovaný, meno a priezvisko navrhovateľa a dátum a spôsob udelenia súhlasu kandidáta s kandidatúrou.

Za predložený sa považuje návrh preukázateľne odoslaný v stanovenom termíne na adresu pre zasielanie návrhov poštou: INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (IPA) – SLOVENSKÁ SEKCIA, P. O. BOX 141, 810 00  BRATISLAVA 1. Adresa pre zasielanie návrhov v elektronickej forme: ipa.sectionslovakia@gmail.com

Vážení delegáti a pozorovatelia, vzhľadom k epidemiologickej situácii Vás chceme požiadať o dodržiavanie všetkých pokynov a podmienok ktoré súvisia s organizáciou podujatia (napr. časové, ubytovacie a organizačné podmienky hotel, atď., …). Rovnako treba počítať s možnosťou zmeny termínu, pokiaľ sa sprísnia podmienky organizovania hromadných podujatí.

 

S pozdravom SERVO PER AMIKECO

 

 

Ján KOVALČIK, v. r.

prezident